طعم زندگی سلام امیدوارم لحظات خوبی داشته باشید... http://funsara.mihanblog.com 2020-02-24T01:21:55+01:00 text/html 2014-11-13T05:39:18+01:00 funsara.mihanblog.com عباس . روحتان ناآرام است؟ خودتان درمانش کنید! http://funsara.mihanblog.com/post/190 <h1>روحتان ناآرام است؟ خودتان درمانش کنید!</h1> <br><p> <br><hr><br> <br><div style="margin: 0cm;" align="center"><span style="color: green;"><strong>زندگی ما از چهار گوشه مختلف تشکیل شده است: معنویت، <br>روان، احساس و جسم.</strong></span></div> <br><hr><p align="left"><img alt="آرامش" align="left" src="http://img1.tebyan.net/big/1393/08/47749433913816922042345717136102206235.gif"><div align="left">&nbsp;</div></p><br>&nbsp;<br><div class="GImg">&nbsp;</div> <br><br><p>&nbsp;</p> <br><p></p> <br><p>&nbsp;</p> text/html 2014-11-13T05:36:06+01:00 funsara.mihanblog.com عباس . این دوست داشتن های جذاب! http://funsara.mihanblog.com/post/189 <h1>این دوست داشتن های جذاب! </h1> <br><p> <br><hr><br> <br><div style="margin: 0cm;" align="center"><span style="color: rgb(0, 128, 192);"><strong>پیدا کردن دوست یکی از موضوعات مهم <br>زندگیست که از کودکی با آن رو به رو هستیم.باید به فرزندمان بیاموزیم چگونه یک <br>همراه برای بازی خود انتخاب کند.</strong></span></div><div style="margin: 0cm;" align="center"><span style="color: rgb(0, 128, 192);"><font color="#000000">&nbsp;<hr> </font><p></p> <div class="GImg"><img alt="کودک" align="left" src="http://img1.tebyan.net/big/1393/08/18375271872482371985472154211646923276106.gif"></div> <p></p> <p></span>&nbsp;</p></div> text/html 2014-10-16T07:21:32+01:00 funsara.mihanblog.com عباس . نوحه به مناسبت ماه محرم http://funsara.mihanblog.com/post/188 <div style="border: 0px currentColor; width: 100%; height: 0px; display: block;" id="InPost_MihanblogShopAds"></div> <h2 style="text-align: center;" align="center"><font size="2"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">دانلود نوحه های گلچین از مداحان خوبمون محمد رضا طاهری و محمود کریمی و اکبری و جواد مقدم و ......</span></strong></span></span></font></h2> <div align="center"><font size="2"></font></div> <p style="text-align: center;" align="center"><font size="2"><img alt="" src="http://www.roomiran.com/wp-content/uploads/2012/11/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-91-roomiran.com_.jpg" width="440" height="281"></font></p> <div align="center"><font size="2"></font></div> <p style="text-align: center;" align="center"><font size="2">دانلود نوحه کریمی 93,دانلود نوحه جدید 93</font></p><font size="2"></font> <p style="text-align: center;"><font size="2"><span style="font-size: 11px;"><a href="http://s2.picofile.com/file/7161358709/NOOROZAHRA_30.mp3.html" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 255, 255);"><span style="font-family: arial black,avant garde;"><strong><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);">دانود نوحه زیبا از محمود کریمی (شور خیلی زیبا)</span></strong></span></span></a></span></font></p><font size="2"></font> <p style="text-align: center;"><font size="2"><span style="font-size: 11px;"><a href="http://s2.picofile.com/file/7161339244/6_5_2_1_NOOROZAHRA.mp3.html" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 255, 255);"><span style="font-family: arial black,avant garde;"><strong><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);">دانود نوحه زیبا از محمد طاهری</span></strong></span></span></a><span style="color: rgb(0, 255, 255);"><span style="font-family: arial black,avant garde;"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"> </span><strong><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);">( شور)</span></strong></span></span></span></font></p><font size="2"></font> <p style="text-align: center;"><font size="2"><span style="font-size: 11px;"><a href="http://s2.picofile.com/file/7188418488/02.mp3.html" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 255, 255);"><span style="font-family: arial black,avant garde;"><strong><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);">دانود نوحه زیبا ازجواد مقدم (واحد خیلی زیبا)</span></strong></span></span></a></span></font></p><font size="2"></font> <p style="text-align: center;"><font size="2"><span style="font-size: 11px;"><a href="http://s2.picofile.com/file/7161347846/Akbari_Moharame1389_.mp3.html" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 255, 255);"><span style="font-family: arial black,avant garde;"><strong><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);">دانود نوحه زیبا از اکبری (واحد خیلی زیبا)</span></strong></span></span></a></span></font></p><font size="2"></font> <p style="text-align: center;"><font size="2"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial black,avant garde;"><strong><a href="http://s2.picofile.com/file/7161343652/02155968136_129_.mp3.html" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);">دانود نوحه زیبا از جواد مقدم ( شور)</span></span></a></strong></span></span></font></p><font size="2"></font> <p style="text-align: center;"><font size="2"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: arial black,avant garde;"><strong><a href="http://s2.picofile.com/file/7188431498/ame_chadori_saram_kon_moharam.wma.html" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);">دانود نوحه زیبا ازمحمد طاهری ( روضه خیلی قشنگ)</span></span></a></strong></span></span></font></p><font size="2"></font> <p style="text-align: center;"><font size="2"><span style="font-size: 11px;"><a href="http://s2.picofile.com/file/7161353224/Ganjine_Marefat_04.mp3.html" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 255, 255);"><span style="font-family: arial black,avant garde;"><strong><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);">دانود نوحه زیبا از محمد طاهری ( شور) </span></strong></span></span></a></span></font></p><font size="2"></font> <p style="text-align: center;"><font size="2"><span style="font-size: 11px;"><strong><span style="font-family: arial black,avant garde;"><a href="http://s2.picofile.com/file/7161354080/NOOROZAHRA_06.mp3.html" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);">دانود نوحه زیبا ازمحمود کریمی </span></span></a><a href="http://s2.picofile.com/file/7161353224/Ganjine_Marefat_04.mp3.html" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 255, 255);"><span style="font-family: arial black,avant garde;"><strong><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"> ( شور) </span></strong></span></span></a></span></strong></span></font></p><font size="2"></font> <p style="text-align: center;"><font size="2"><span style="font-size: 11px;"><a href="http://s2.picofile.com/file/7188456448/1_5_2_2_NOOROZAHRA.mp3.html" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 255, 255);"><strong><span style="font-family: arial black,avant garde;"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);">دانود نوحه زیبا از محمود کریمی </span><strong><span style="font-family: arial black,avant garde;"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);">( زمینه) </span></span></strong><strong><em><span style="font-family: arial black,avant garde;"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);">یا همون نوحه اولیه</span></span></em></strong></span></strong></span></a></span></font></p><font size="2"></font> <p style="text-align: center;"><font size="2"><span style="font-size: 11px;"><a href="http://s2.picofile.com/file/7188412789/TAH_SHOR_03_03_044.mp3.html" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 255, 255);"><strong><span style="font-family: arial black,avant garde;"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);">دانود نوحه زیبا از محمد طاهری ( زمینه) </span></span></strong></span></a><strong><em><a href="http://s2.picofile.com/file/7188412789/TAH_SHOR_03_03_044.mp3.html" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 255, 255);"><span style="font-family: arial black,avant garde;"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);">یا همون نوحه اولیه</span></span></span></a></em></strong></span></font></p><font size="2"></font> <p style="text-align: center;"><font size="2"><span style="font-size: 11px;"><strong><span style="font-family: arial black,avant garde;"><a href="http://s2.picofile.com/file/7188409458/TAH_SHOR_03_04_037.mp3.html" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);">دانود نوحه زیبا از محمد طاهری </span><strong><span style="font-family: arial black,avant garde;"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);">( زمینه) </span></span></strong><span style="font-family: arial black,avant garde;"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);">یا همون نوحه اولیه</span></span></span></a></span></strong></span></font></p><font size="2"></font> <p style="text-align: center;"><font size="2"><span style="font-size: 11px;"><a href="http://s2.picofile.com/file/7161374294/TAHERI_SHAB4.mp3.html" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 255, 255);"><strong><span style="font-family: arial black,avant garde;"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);">دانود نوحه زیبا از محمد طاهری (نوحه خیلی زیبا برای حضرت زینب (س))</span></span></strong></span></a></span></font></p><font size="2"></font> <p style="text-align: center;"><font size="2">منبع: <span style="font-family: comic sans ms,cursive;"><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: rgb(0, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);">کینگر موزیک</span></span></strong></span></span></font></p> text/html 2014-07-21T08:53:08+01:00 funsara.mihanblog.com عباس . مناجات با خدا (با روی سیاه)توسط حاج محمود کریمی http://funsara.mihanblog.com/post/187 با روی سیاه [تنظیم دیجیتال]<table class="contentpaneopen"><tbody><tr><td valign="top"><p><img style="border: 0px currentColor; vertical-align: bottom;" src="http://www.abarat.info/images/avatar/Karimi216.png" border="0" height="100" width="194"></p><p>کلیپ تنظیم شده با عنوان با روی سیاه</p><p>مناجات با خدا</p><p>با نوای حاج محمود کریمی</p><p>تنظیم، میکس و مسترینگ : گروه استدیویی عبرات</p><p>تهیه کننده : پایگاه اینترنتی عبرات</p><p>هر گونه کپی برداری و پخش این اثر بدون ذکر منبع شرعاً <strong>حرام </strong>است.</p><p> </p><table style="border: 1px solid rgb(154, 147, 119); width: 572px; height: 66px; direction: rtl;" align="right" border="0" cellpadding="3" cellspacing="3"><tbody><tr bgcolor="#cfb45b"><td style="text-align: right;">عنوان فایل</td><td style="text-align: center;">سال اجرا</td><td style="text-align: center;">پخش <br></td><td style="text-align: center;">دریافت</td></tr><tr bgcolor="#cdc7a4"><td>با روی سیاه<br></td><td style="text-align: center;">1392</td><td style="text-align: center;"><p style="text-align: center;"><!-- JPlayer Plugin (start) --></p><div class="jplayer"><div class="jplayer-box"><object data="http://www.abarat.info/plugins/content/jplayer/mediaplayer/player-4-3-132.swf" type="application/x-shockwave-flash" height="20" width="300"><param name="movie" value="http://www.abarat.info/plugins/content/jplayer/mediaplayer/player-4-3-132.swf"><param name="quality" value="high"><param name="wmode" value="transparent"><param name="bgcolor" value="#000"><param name="autoplay" value="false"><param name="allowfullscreen" value="false"><param name="allowscriptaccess" value="always"><param name="flashvars" value="file=http://www.abarat.info/media/audio/Karimi-BaRoyeSiah[128].mp3&amp;autostart=false"></object></div><div class="jplayer-text"></div></div><!-- JPlayer Plugin (end) --><p></p></td><td style="text-align: center;"><a href="http://www.abarat.info/media/audio/Karimi-BaRoyeSiah[128].mp3"><img src="http://www.abarat.info/images/btn.png" border="0" height="24" width="75"></a><br></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> text/html 2014-07-09T04:56:11+01:00 funsara.mihanblog.com عباس . مناجات با خدا به عنوان سیل گنه http://funsara.mihanblog.com/post/185 سیل گنه [تنظیم دیجیتال]<table class="contentpaneopen"><tbody><tr><td vAlign="top"><p><img style="border: 0px currentColor; vertical-align: bottom;" border="0" src="http://www.abarat.info/images/avatar/Karimi096.png"></p><p>کلیپ تنظیم شده با عنوان سیل گنه</p><p>مناجات با خدا</p><p>با نوای حاج محمود کریمی</p><p>تنظیم، میکس و مسترینگ : گروه استدیویی عبرات</p><p>تهیه کننده : پایگاه اینترنتی عبرات (نای دل)</p><p>هر گونه کپی برداری و پخش این اثر بدون ذکر منبع شرعاً حرام است.</p><p> </p><table style="border: 1px solid rgb(154, 147, 119); width: 572px; height: 66px; direction: rtl;" border="0" cellSpacing="3" cellPadding="3" align="right"><tbody><tr bgColor="#cfb45b"><td style="text-align: right;">عنوان فایل</td><td style="text-align: center;">سال اجرا</td><td style="text-align: center;">پخش <br></td><td style="text-align: center;">دریافت</td></tr><tr bgColor="#cdc7a4"><td>سیل گنه<br></td><td style="text-align: center;">1390</td><td style="text-align: center;"><p style="text-align: center;"><!-- JPlayer Plugin (start) --><div class="jplayer"><div class="jplayer-box"><object data="http://www.abarat.info/plugins/content/jplayer/mediaplayer/player-4-3-132.swf" width="300" type="application/x-shockwave-flash" height="20"><param name="movie" value="http://www.abarat.info/plugins/content/jplayer/mediaplayer/player-4-3-132.swf"><param name="quality" value="high"><param name="wmode" value="transparent"><param name="bgcolor" value="#000"><param name="autoplay" value="false"><param name="allowfullscreen" value="false"><param name="allowscriptaccess" value="always"><param name="flashvars" value="file=http://www.abarat.info/media/audio/Karimi-SeylehGonah[128].mp3&amp;autostart=false"></object></div><div class="jplayer-text"></div></div><!-- JPlayer Plugin (end) --><p></p></td><td style="text-align: center;"><a href="http://www.abarat.info/media/audio/Karimi-SeylehGonah[128].mp3"><img border="0" src="http://www.abarat.info/images/btn.png" width="75" height="24"></a><br></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><span class="article_separator"> </span> text/html 2014-07-07T05:25:36+01:00 funsara.mihanblog.com عباس . خیانت های داعش به اسلام و قرآن http://funsara.mihanblog.com/post/184 <h1>خیانت های داعش به اسلام و قرآن </h1> <br><p> <br><hr><br> <strong><span style="color: blue;">شاید بارزترین صحنه در تاریخ اسلام که دین <br>وسیله ضربه زدن به دینداران شد ، همان جریان جنگ صفین باشد که به نام قرآن ، ریشه ی <br>دین و قرآن هدف قرار گرفت و چنان مصیبتی به بار آمد که تنه ی دین اسلام را به دو <br>شقّه کرد و با سر در گمی مسلمانان ، هر گروه خود را حق و نیروهای مقابل را ناحق <br>دانستند. </span></strong> <br><p></p> <br><p></p> <br><p> <br><hr><br> <br><div class="GImg"><img alt="داعش" align="left" src="http://img1.tebyan.net/big/1393/03/1171199183561167517191131782143319536.jpg"></div> <br><br><p></p> <br><p>در دنیایی زندگی می‌کنیم که ارزش ها آنچنان که باید مورد توجه قرار نمی‌گیرند. <br></p> <br><p>به طور مثال وحدت و یکپارچگی،‌ زندگی مسالمت آمیز آن چنان که باید گمشده‌ی بشر <br>نیست ، چرا که در دنیای مدرن و صنعتی شاهد رفتارهایی هستیم که حتی نمونه آن را <br>نمی‌توان در بین حیوانات مشاهده کرد؛ یا اینکه خاصه در آنجا قابل روئیت است. </p> <br><p>سخن از آنجایی شروع می شود که در بین بعضی از گروه های انسانی به راحتی خون <br>انسان دیگری بر زمین ریخته می‌شود و بدتر از آن اینکه کار وحشیانه و شرم آور خود را <br>مستند به منبع وحی می‌کنند. </p> text/html 2014-07-07T05:22:51+01:00 funsara.mihanblog.com عباس . روزه در گرمای تابستان خیلی هم واجب نیست!! http://funsara.mihanblog.com/post/183 <h1>روزه در گرمای تابستان خیلی هم واجب نیست!!</h1> <br><h3>هشداری برای روزه خوران با کلاس!!</h3> <br><p> <br><hr><br>« أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّیْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا یَحْذَرُ الْآخِرَةَ <br>وَیَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ <br>لَا یَعْلَمُونَ إِنَّمَا یَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ» (سوره زمر آیه 9) ؛‌ <br><strong><span style="color: blue;">[آیا چنین كسى بهتر است‏] یا آن كسى كه او در <br>طول شب در سجده و قیام اطاعت [خدا] مى‏كند [و] از آخرت مى‏ترسد و رحمت پروردگارش را <br>امید دارد؟ بگو: «آیا كسانى كه مى‏دانند و كسانى كه نمى‏دانند یكسانند؟» تنها <br>خردمندانند كه پندپذیرند. </span> <br><p></p> <br><p></p></strong><br><p> <br><hr><br> <br><p></p> <br><p>امسال تابستان گرمی داریم از قضا ماه رمضان هم افتاد اول این تابستان گرم ، کوره <br>خوبی است برای آبدیده شدن. </p> <br><p>زمانی بود اسم ماه مبارک رمضان که می آمد مردم سر از پا نمی شناختند و اگر کسی <br>به هر دلیلی نمی توانست روزه بگیرد ، غم عالم بر دلش می نشست و به هزار توجیه می <br>خواست عذری بیاورد که روزه اش را بگیرد . اما این روزها بعضی از ما اسم ماه رجب که <br>می آید هول برمان می دارد و با یک حساب سرانگشتی می فهمیم که دو ماهی تا ماه مبارک <br>رمضان مانده و رنگ از رخسارمان می پرد که ای بابا باز این شکنجه شروع شد. </p> <br><p>خیلی هایمان در مقام اجتهاد فتوا صادر می کنیم که در این گرما و روزهای طولانی <br>کلیه هایمان از کار می افتد ، مگر عقل نداریم که روزه بگیریم؟ </p> <br><p>خیلی هایمان هم در مقام اشراق رابطه با عالم بالا برقرار می کنیم و می فهمیم که <br>خداوند می بخشد ؛ حالا در این گرما واجب نیست آنقدر عذاب بکشیم زمستان هم سرد است و <br>هم روزهایش کوتاه است ، جبران می کنیم. </p> <br><p>و بعضی از ما هم اصلاً برایمان فرقی نمی کند چه ماهی است ، به کار خودمان ادامه <br>می دهیم و هیچ نیازی هم به توجیه نداریم که فرقی به حالمان داشته باشد. </p> <br><p>دوستی داشتیم در ماه رمضان هر وقت به چیزی میل داشت خیلی راحت نوش جان می کرد و <br>با لحن عاجزانه ای می گفت: «من گرسنم میشه ، نمی تونم روزه بگیرم!!» وا عجبا که آن <br>هایی که روزه می گیرند اصلا معده ندارند که گرسنه هم بشوند. </p> <br><p><span style="color: red;">مورد هم داشته ایم که روزه داران را دیوانه خطاب کرده <br>و روزه را کار دیوانگان می دانند.</span></p> <br><div class="GeneralSooTitr"> <br><div style="margin: auto; text-align: center;" class="SooTitrContent">همه این <br>موارد را در اطرافمان می بینیم، خوب هر کس توجیه خودش را دارد ، آیه از آسمان هم <br>بیاید قبول نمی کنند، که توجیه شان فقط به درد خودشان می خورد . </div></div> <br><p><span style="color: purple;"><strong>اگر ماه رمضان با بقیه ماه ها برای ما <br>فرقی ندارد و فرمانده زندگی را دلمان قرار داده ایم و مشغول انجام عملیات "دلم می <br>خواهد ها" هستیم یادمان باشد که ما کوچکترین ارزشی برای خداوند نداریم و وقتی برای <br>خدا ارزش نداشته باشیم یعنی هیچ نیستیم، هیچ.... </strong></span></p> <br><p></p> <br><p>در این میان هستند کسانی که تمام این روز گرم را روزه اند و سخت ترین کارها را <br>هم انجام می دهند و صدایشان هم در نمی آید، نه تنها ناراحت نیستند که از ته قلب خود <br>خداوند بزرگ را برای رساندن این رحمت شکر می کنند، شب ها هم عبادت کردن و تلاوت <br>قرآنشان ترک نمی شود. </p> <br><center> <br><center> <br><div style="display: block;" class="AlbumsSlider"> <br><h1> </h1><br><script type="text/javascript" src="/JS/TS/1024/jquery.accessible-slider.js"></script><br><br><script type="text/javascript"> $(function(){ $('.AlbumsSlider_Box3cd23830-02fd-40f7-9c5e-17c25b84b66b').accessNews({ layout: "horizontal", theme: "default_ho", type: "sound"});});</script><br><br><div class="teb-wrapper default_ho"><br><div class="teb-container"><br><div class="teb-headline">آیه 9 سوره زمر</div><br><div class="teb-content"><br><object id="19" codeBase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,0,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="375" align="middle" height="30"><PARAM NAME="_cx" VALUE="9921"><PARAM NAME="_cy" VALUE="793"><PARAM NAME="FlashVars" VALUE=""><PARAM NAME="Movie" VALUE="http://swf.tebyan.net/mainParts/persian/Services/Sound/mp3player.swf?file=http://snd1.tebyan.net/1393/04/39_09_Menshavi_138777.mp3&amp;autoplay=1"><PARAM NAME="Src" VALUE="http://swf.tebyan.net/mainParts/persian/Services/Sound/mp3player.swf?file=http://snd1.tebyan.net/1393/04/39_09_Menshavi_138777.mp3&amp;autoplay=1"><PARAM NAME="WMode" VALUE="Window"><PARAM NAME="Play" VALUE="0"><PARAM NAME="Loop" VALUE="-1"><PARAM NAME="Quality" VALUE="High"><PARAM NAME="SAlign" VALUE=""><PARAM NAME="Menu" VALUE="-1"><PARAM NAME="Base" VALUE=""><PARAM NAME="AllowScriptAccess" VALUE=""><PARAM NAME="Scale" VALUE="ShowAll"><PARAM NAME="DeviceFont" VALUE="0"><PARAM NAME="EmbedMovie" VALUE="0"><PARAM NAME="BGColor" VALUE="000000"><PARAM NAME="SWRemote" VALUE=""><PARAM NAME="MovieData" VALUE=""><PARAM NAME="SeamlessTabbing" VALUE="1"><PARAM NAME="Profile" VALUE="0"><PARAM NAME="ProfileAddress" VALUE=""><PARAM NAME="ProfilePort" VALUE="0"><PARAM NAME="AllowNetworking" VALUE="all"><PARAM NAME="AllowFullScreen" VALUE="true"><param name="_cx" value="9921"><param name="_cy" value="793"><param name="FlashVars" value=""><param name="Movie" value="http://swf.tebyan.net/mainParts/persian/Services/Sound/mp3player.swf?file=http://snd1.tebyan.net/1393/04/39_09_Menshavi_138777.mp3&amp;autoplay=1"><param name="Src" value="http://swf.tebyan.net/mainParts/persian/Services/Sound/mp3player.swf?file=http://snd1.tebyan.net/1393/04/39_09_Menshavi_138777.mp3&amp;autoplay=1"><param name="WMode" value="Window"><param name="Play" value="0"><param name="Loop" value="-1"><param name="Quality" value="High"><param name="SAlign" value=""><param name="Menu" value="-1"><param name="Base" value=""><param name="AllowScriptAccess" value=""><param name="Scale" value="ShowAll"><param name="DeviceFont" value="0"><param name="EmbedMovie" value="0"><param name="BGColor" value="000000"><param name="SWRemote" value=""><param name="MovieData" value=""><param name="SeamlessTabbing" value="1"><param name="Profile" value="0"><param name="ProfileAddress" value=""><param name="ProfilePort" value="0"><param name="AllowNetworking" value="all"><param name="AllowFullScreen" value="true"><param name="_cx" value="9921"><param name="_cy" value="793"><param name="FlashVars" value=""><param name="Movie" value="http://swf.tebyan.net/mainParts/persian/Services/Sound/mp3player.swf?file=http://snd1.tebyan.net/1393/04/39_09_Menshavi_138777.mp3&amp;autoplay=1"><param name="Src" value="http://swf.tebyan.net/mainParts/persian/Services/Sound/mp3player.swf?file=http://snd1.tebyan.net/1393/04/39_09_Menshavi_138777.mp3&amp;autoplay=1"><param name="WMode" value="Window"><param name="Play" value="0"><param name="Loop" value="-1"><param name="Quality" value="High"><param name="SAlign" value=""><param name="Menu" value="-1"><param name="Base" value=""><param name="AllowScriptAccess" value=""><param name="Scale" value="ShowAll"><param name="DeviceFont" value="0"><param name="EmbedMovie" value="0"><param name="BGColor" value="000000"><param name="SWRemote" value=""><param name="MovieData" value=""><param name="SeamlessTabbing" value="1"><param name="Profile" value="0"><param name="ProfileAddress" value=""><param name="ProfilePort" value="0"><param name="AllowNetworking" value="all"><param name="AllowFullScreen" value="true"><param name="_cx" value="9921"><param name="_cy" value="793"><param name="FlashVars" value=""><param name="Movie" value="http://swf.tebyan.net/mainParts/persian/Services/Sound/mp3player.swf?file=http://snd1.tebyan.net/1393/04/39_09_Menshavi_138777.mp3&amp;autoplay=1"><param name="Src" value="http://swf.tebyan.net/mainParts/persian/Services/Sound/mp3player.swf?file=http://snd1.tebyan.net/1393/04/39_09_Menshavi_138777.mp3&amp;autoplay=1"><param name="WMode" value="Window"><param name="Play" value="0"><param name="Loop" value="-1"><param name="Quality" value="High"><param name="SAlign" value=""><param name="Menu" value="-1"><param name="Base" value=""><param name="AllowScriptAccess" value=""><param name="Scale" value="ShowAll"><param name="DeviceFont" value="0"><param name="EmbedMovie" value="0"><param name="BGColor" value="000000"><param name="SWRemote" value=""><param name="MovieData" value=""><param name="SeamlessTabbing" value="1"><param name="Profile" value="0"><param name="ProfileAddress" value=""><param name="ProfilePort" value="0"><param name="AllowNetworking" value="all"><param name="AllowFullScreen" value="true"><param name="_cx" value="9921"><param name="_cy" value="793"><param name="FlashVars" value=""><param name="Movie" value="http://swf.tebyan.net/mainParts/persian/Services/Sound/mp3player.swf?file=http://snd1.tebyan.net/1393/04/39_09_Menshavi_138777.mp3&amp;autoplay=1"><param name="Src" value="http://swf.tebyan.net/mainParts/persian/Services/Sound/mp3player.swf?file=http://snd1.tebyan.net/1393/04/39_09_Menshavi_138777.mp3&amp;autoplay=1"><param name="WMode" value="Window"><param name="Play" value="0"><param name="Loop" value="-1"><param name="Quality" value="High"><param name="SAlign" value=""><param name="Menu" value="-1"><param name="Base" value=""><param name="AllowScriptAccess" value=""><param name="Scale" value="ShowAll"><param name="DeviceFont" value="0"><param name="EmbedMovie" value="0"><param name="BGColor" value="000000"><param name="SWRemote" value=""><param name="MovieData" value=""><param name="SeamlessTabbing" value="1"><param name="Profile" value="0"><param name="ProfileAddress" value=""><param name="ProfilePort" value="0"><param name="AllowNetworking" value="all"><param name="AllowFullScreen" value="true"><param name="_cx" value="9921"><param name="_cy" value="793"><param name="FlashVars" value=""><param name="Movie" value="http://swf.tebyan.net/mainParts/persian/Services/Sound/mp3player.swf?file=http://snd1.tebyan.net/1393/04/39_09_Menshavi_138777.mp3&amp;autoplay=1"><param name="Src" value="http://swf.tebyan.net/mainParts/persian/Services/Sound/mp3player.swf?file=http://snd1.tebyan.net/1393/04/39_09_Menshavi_138777.mp3&amp;autoplay=1"><param name="WMode" value="Window"><param name="Play" value="0"><param name="Loop" value="-1"><param name="Quality" value="High"><param name="SAlign" value=""><param name="Menu" value="-1"><param name="Base" value=""><param name="AllowScriptAccess" value=""><param name="Scale" value="ShowAll"><param name="DeviceFont" value="0"><param name="EmbedMovie" value="0"><param name="BGColor" value="000000"><param name="SWRemote" value=""><param name="MovieData" value=""><param name="SeamlessTabbing" value="1"><param name="Profile" value="0"><param name="ProfileAddress" value=""><param name="ProfilePort" value="0"><param name="AllowNetworking" value="all"><param name="AllowFullScreen" value="true"><param name="_cx" value="9921"><param name="_cy" value="793"><param name="FlashVars" value=""><param name="Movie" value="http://swf.tebyan.net/mainParts/persian/Services/Sound/mp3player.swf?file=http://snd1.tebyan.net/1393/04/39_09_Menshavi_138777.mp3&amp;autoplay=1"><param name="Src" value="http://swf.tebyan.net/mainParts/persian/Services/Sound/mp3player.swf?file=http://snd1.tebyan.net/1393/04/39_09_Menshavi_138777.mp3&amp;autoplay=1"><param name="WMode" value="Window"><param name="Play" value="0"><param name="Loop" value="-1"><param name="Quality" value="High"><param name="SAlign" value=""><param name="Menu" value="-1"><param name="Base" value=""><param name="AllowScriptAccess" value=""><param name="Scale" value="ShowAll"><param name="DeviceFont" value="0"><param name="EmbedMovie" value="0"><param name="BGColor" value="000000"><param name="SWRemote" value=""><param name="MovieData" value=""><param name="SeamlessTabbing" value="1"><param name="Profile" value="0"><param name="ProfileAddress" value=""><param name="ProfilePort" value="0"><param name="AllowNetworking" value="all"><param name="AllowFullScreen" value="true"><param name="movie" value="http://swf.tebyan.net/mainParts/persian/Services/Sound/mp3player.swf?file=http://snd1.tebyan.net/1393/04/39_09_Menshavi_138777.mp3&amp;autoplay=1"><param name="quality" value="high"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="autoplay" value="true"><param name="bgcolor" value="#000000"><embed height="30" name="scrub2-1" type="application/x-shockwave-flash" align="middle" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" width="375" src="http://swf.tebyan.net/mainParts/persian/Services/Sound/mp3player.swf?file=http://snd1.tebyan.net/1393/04/39_09_Menshavi_138777.mp3&amp;autoplay=1" bgcolor="#000000" quality="high" allowfullscreen="true"></object><br><div></div></div></div><br><div style="width: 428px;" class="teb-stories-selector"><br><ul><br><li class="selected"><br><div></div></li><br><li><br><div></div></li><br><li><br><div></div></li><br><li><br><div></div></li></ul></div><br><div class="teb-stories"><br><div style="width: 428px;" class="AlbumsSlider_Box3cd23830-02fd-40f7-9c5e-17c25b84b66b"> <br><br><li class="selected" longdesc="http://snd1.tebyan.net/1393/04/39_09_Menshavi_138777.mp3"><img alt="گنجینه صوتی 1" src="http://img1.tebyan.net/small/1390/11/2111081941569881148125121198185787401019.jpg"><span>آیه <br>9 سوره زمر</span> <br><li longdesc="http://snd1.tebyan.net/1393/04/39_09_Basit_138776.mp3"><img alt="عبدالباسط" src="http://img1.tebyan.net/small/1393/02/24218144522179851242015914525015224255104.jpg"><span>آیه <br>9 سوره زمر</span> <br><li longdesc="http://snd1.tebyan.net/1393/04/39_09_Husary_138775.mp3"><img alt="الحصری" src="http://img1.tebyan.net/small/1393/02/70174162106601991991789254192141212685181.jpg"><span>آیه <br>9 سوره زمر</span> <br><li longdesc="http://snd1.tebyan.net/1393/04/39_09_Basfar_138772.mp3"><img alt="گنجینه صوتی 1" src="http://img1.tebyan.net/small/1390/11/166112382511961041272531612321900181203236134.jpg"><span>آیه <br>9 سوره زمر</span></li></div></div></div></div></center></center> <br><p>خلاصه غرض از همه این حرف ها اینکه یادمان باشد که این دنیا حساب و کتاب دارد، <br>آن هم خیلی دقیق نه تَرَک لب روزه داری در آن گم می شود و نه شکم سیر روزه خواری <br>.... </p> <br><p>خداوند ، دقیق حساب ریز به ریز کارهای ما را دارد و می فرماید: «( آیا چنین کسی <br>با ارزش است ؟) آیا کسی که در ساعات شب به عبادت مشغول است و در حال سجده و قیام، <br>از عذاب آخرت می ترسد و به رحمت پروردگارش امیدوار است؟! بگو: «آیا کسانی که می <br>دانند با کسانی که نمی دانند یکسانند؟! تنها خردمندان متذکّر می شوند!»&nbsp;&nbsp; </p> <br><div class="GeneralSooTitr"> <br><div style="margin: auto; text-align: center;" class="SooTitrContent">دوستی <br>داشتیم در ماه رمضان هر وقت به چیزی میل داشت خیلی راحت نوش جان می کرد و با لحن <br>عاجزانه ای می گفت: «من گرسنم میشه نمی تونم روزه بگیرم» وا عجبا که آن هایی که <br>روزه می گیرند اصلا معده ندارند که گرسنه هم بشوند. مورد هم داشته ایم که روزه <br>داران را دیوانه خطاب کرده و روزه را کار دیوانگان می دانند</div></div><span style="color: purple;"><strong>اگر نمی خواهیم کمی گرسنگی و تشنگی را تحمل کنیم، <br>اگر نمی خواهیم کمی حرف خدا را گوش دهیم، وقتی روزه خواری و نماز نخواندن و ... <br>برایمان ارزش شده و اسمش را می گذاریم با کلاسی... یادمان باشد وقتی کم آوردیم و <br>گرفتار شدیم از خداوند بی نیاز طلبکار نباشیم...</strong></span> <br><p></p> <br><p>و تازه امید بهشت رفتن هم نداشته باشیم ، چون بهشت بها می خواهد اطاعت می خواهد <br>سختی کشیدن می خواهد نه زبان درازی و عذر بدتر از گناه ....</p> <br><p> </p><strong> <br><p><span style="color: green;"><strong>نظر شما در مورد این آیه <br>چیست؟</strong></span></p> <br><p><strong>واقعا کسانی که عار دارند که بنده خدا باشند چه ارزشی می توانند داشته <br>باشند؟</strong></p> <br><p> </p> <br><p></p></strong><br><p> </p> <br><center> <br><div style="display: block;" class="AlbumsSlider"> <br><h1> </h1><br><script type="text/javascript" src="/JS/TS/1024/jquery.accessible-slider.js"></script><br><br><script type="text/javascript"> $(function(){ $('.AlbumsSlider_Boxb64717ba-6069-4cdd-be73-de9528b466bb').accessNews({ layout: "horizontal", theme: "default_ho", type: "film"});});</script><br><br><div class="teb-wrapper default_ho"><br><div class="teb-container"><br><div class="teb-headline"></div><br><div class="teb-content"><br><object id="videoObject" class="player" codeBase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="386" align="middle" height="255"><PARAM NAME="_cx" VALUE="10212"><PARAM NAME="_cy" VALUE="6746"><PARAM NAME="FlashVars" VALUE=""><PARAM NAME="Movie" VALUE="http://swf.tebyan.net/mainParts/persian/Services/Film/flvplayer_new.swf?file=http://mov1.tebyan.net/1391/05/rafie4_108955.flv&amp;autoplay=0"><PARAM NAME="Src" VALUE="http://swf.tebyan.net/mainParts/persian/Services/Film/flvplayer_new.swf?file=http://mov1.tebyan.net/1391/05/rafie4_108955.flv&amp;autoplay=0"><PARAM NAME="WMode" VALUE="Window"><PARAM NAME="Play" VALUE="0"><PARAM NAME="Loop" VALUE="-1"><PARAM NAME="Quality" VALUE="High"><PARAM NAME="SAlign" VALUE="LT"><PARAM NAME="Menu" VALUE="-1"><PARAM NAME="Base" VALUE=""><PARAM NAME="AllowScriptAccess" VALUE="sameDomain"><PARAM NAME="Scale" VALUE="NoScale"><PARAM NAME="DeviceFont" VALUE="0"><PARAM NAME="EmbedMovie" VALUE="0"><PARAM NAME="BGColor" VALUE="000000"><PARAM NAME="SWRemote" VALUE=""><PARAM NAME="MovieData" VALUE=""><PARAM NAME="SeamlessTabbing" VALUE="1"><PARAM NAME="Profile" VALUE="0"><PARAM NAME="ProfileAddress" VALUE=""><PARAM NAME="ProfilePort" VALUE="0"><PARAM NAME="AllowNetworking" VALUE="all"><PARAM NAME="AllowFullScreen" VALUE="true"><param name="_cx" value="10212"><param name="_cy" value="6746"><param name="FlashVars" value=""><param name="Movie" value="http://swf.tebyan.net/mainParts/persian/Services/Film/flvplayer_new.swf?file=http://mov1.tebyan.net/1391/05/rafie4_108955.flv&amp;autoplay=0"><param name="Src" value="http://swf.tebyan.net/mainParts/persian/Services/Film/flvplayer_new.swf?file=http://mov1.tebyan.net/1391/05/rafie4_108955.flv&amp;autoplay=0"><param name="WMode" value="Window"><param name="Play" value="0"><param name="Loop" value="-1"><param name="Quality" value="High"><param name="SAlign" value="LT"><param name="Menu" value="-1"><param name="Base" value=""><param name="AllowScriptAccess" value="sameDomain"><param name="Scale" value="NoScale"><param name="DeviceFont" value="0"><param name="EmbedMovie" value="0"><param name="BGColor" value="000000"><param name="SWRemote" value=""><param name="MovieData" value=""><param name="SeamlessTabbing" value="1"><param name="Profile" value="0"><param name="ProfileAddress" value=""><param name="ProfilePort" value="0"><param name="AllowNetworking" value="all"><param name="AllowFullScreen" value="true"><param name="_cx" value="10212"><param name="_cy" value="6746"><param name="FlashVars" value=""><param name="Movie" value="http://swf.tebyan.net/mainParts/persian/Services/Film/flvplayer_new.swf?file=http://mov1.tebyan.net/1391/05/rafie4_108955.flv&amp;autoplay=0"><param name="Src" value="http://swf.tebyan.net/mainParts/persian/Services/Film/flvplayer_new.swf?file=http://mov1.tebyan.net/1391/05/rafie4_108955.flv&amp;autoplay=0"><param name="WMode" value="Window"><param name="Play" value="0"><param name="Loop" value="-1"><param name="Quality" value="High"><param name="SAlign" value="LT"><param name="Menu" value="-1"><param name="Base" value=""><param name="AllowScriptAccess" value="sameDomain"><param name="Scale" value="NoScale"><param name="DeviceFont" value="0"><param name="EmbedMovie" value="0"><param name="BGColor" value="000000"><param name="SWRemote" value=""><param name="MovieData" value=""><param name="SeamlessTabbing" value="1"><param name="Profile" value="0"><param name="ProfileAddress" value=""><param name="ProfilePort" value="0"><param name="AllowNetworking" value="all"><param name="AllowFullScreen" value="true"><param name="_cx" value="10212"><param name="_cy" value="6746"><param name="FlashVars" value=""><param name="Movie" value="http://swf.tebyan.net/mainParts/persian/Services/Film/flvplayer_new.swf?file=http://mov1.tebyan.net/1391/05/rafie4_108955.flv&amp;autoplay=0"><param name="Src" value="http://swf.tebyan.net/mainParts/persian/Services/Film/flvplayer_new.swf?file=http://mov1.tebyan.net/1391/05/rafie4_108955.flv&amp;autoplay=0"><param name="WMode" value="Window"><param name="Play" value="0"><param name="Loop" value="-1"><param name="Quality" value="High"><param name="SAlign" value="LT"><param name="Menu" value="-1"><param name="Base" value=""><param name="AllowScriptAccess" value="sameDomain"><param name="Scale" value="NoScale"><param name="DeviceFont" value="0"><param name="EmbedMovie" value="0"><param name="BGColor" value="000000"><param name="SWRemote" value=""><param name="MovieData" value=""><param name="SeamlessTabbing" value="1"><param name="Profile" value="0"><param name="ProfileAddress" value=""><param name="ProfilePort" value="0"><param name="AllowNetworking" value="all"><param name="AllowFullScreen" value="true"><param name="_cx" value="10212"><param name="_cy" value="6746"><param name="FlashVars" value=""><param name="Movie" value="http://swf.tebyan.net/mainParts/persian/Services/Film/flvplayer_new.swf?file=http://mov1.tebyan.net/1391/05/rafie4_108955.flv&amp;autoplay=0"><param name="Src" value="http://swf.tebyan.net/mainParts/persian/Services/Film/flvplayer_new.swf?file=http://mov1.tebyan.net/1391/05/rafie4_108955.flv&amp;autoplay=0"><param name="WMode" value="Window"><param name="Play" value="0"><param name="Loop" value="-1"><param name="Quality" value="High"><param name="SAlign" value="LT"><param name="Menu" value="-1"><param name="Base" value=""><param name="AllowScriptAccess" value="sameDomain"><param name="Scale" value="NoScale"><param name="DeviceFont" value="0"><param name="EmbedMovie" value="0"><param name="BGColor" value="000000"><param name="SWRemote" value=""><param name="MovieData" value=""><param name="SeamlessTabbing" value="1"><param name="Profile" value="0"><param name="ProfileAddress" value=""><param name="ProfilePort" value="0"><param name="AllowNetworking" value="all"><param name="AllowFullScreen" value="true"><param name="_cx" value="10212"><param name="_cy" value="6746"><param name="FlashVars" value=""><param name="Movie" value="http://swf.tebyan.net/mainParts/persian/Services/Film/flvplayer_new.swf?file=http://mov1.tebyan.net/1391/05/rafie4_108955.flv&amp;autoplay=0"><param name="Src" value="http://swf.tebyan.net/mainParts/persian/Services/Film/flvplayer_new.swf?file=http://mov1.tebyan.net/1391/05/rafie4_108955.flv&amp;autoplay=0"><param name="WMode" value="Window"><param name="Play" value="0"><param name="Loop" value="-1"><param name="Quality" value="High"><param name="SAlign" value="LT"><param name="Menu" value="-1"><param name="Base" value=""><param name="AllowScriptAccess" value="sameDomain"><param name="Scale" value="NoScale"><param name="DeviceFont" value="0"><param name="EmbedMovie" value="0"><param name="BGColor" value="000000"><param name="SWRemote" value=""><param name="MovieData" value=""><param name="SeamlessTabbing" value="1"><param name="Profile" value="0"><param name="ProfileAddress" value=""><param name="ProfilePort" value="0"><param name="AllowNetworking" value="all"><param name="AllowFullScreen" value="true"><param name="_cx" value="10212"><param name="_cy" value="6746"><param name="FlashVars" value=""><param name="Movie" value="http://swf.tebyan.net/mainParts/persian/Services/Film/flvplayer_new.swf?file=http://mov1.tebyan.net/1391/05/rafie4_108955.flv&amp;autoplay=0"><param name="Src" value="http://swf.tebyan.net/mainParts/persian/Services/Film/flvplayer_new.swf?file=http://mov1.tebyan.net/1391/05/rafie4_108955.flv&amp;autoplay=0"><param name="WMode" value="Window"><param name="Play" value="0"><param name="Loop" value="-1"><param name="Quality" value="High"><param name="SAlign" value="LT"><param name="Menu" value="-1"><param name="Base" value=""><param name="AllowScriptAccess" value="sameDomain"><param name="Scale" value="NoScale"><param name="DeviceFont" value="0"><param name="EmbedMovie" value="0"><param name="BGColor" value="000000"><param name="SWRemote" value=""><param name="MovieData" value=""><param name="SeamlessTabbing" value="1"><param name="Profile" value="0"><param name="ProfileAddress" value=""><param name="ProfilePort" value="0"><param name="AllowNetworking" value="all"><param name="AllowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain"> <param name="movie" value="http://swf.tebyan.net/mainParts/persian/Services/Film/flvplayer_new.swf?file=http://mov1.tebyan.net/1391/05/rafie4_108955.flv&amp;autoplay=0"><param name="quality" value="high"><param name="scale" value="noscale"><param name="bgcolor" value="#000000"><param name="allowFullScreen" value="true"><embed class="player" height="255" name="2" type="application/x-shockwave-flash" align="middle" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" width="386" src="http://swf.tebyan.net/mainParts/persian/Services/Film/flvplayer_new.swf?file=http://mov1.tebyan.net/1391/05/rafie4_108955.flv&amp;autoplay=0" quality="high" scale="noscale" bgcolor="#000000" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="sameDomain"></object><br><div></div></div></div><br><div style="width: 214px;" class="teb-stories-selector"><br><ul><br><li class="selected"><br><div></div></li><br><li><br><div></div></li></ul></div><br><div class="teb-stories"><br><div style="width: 214px;" class="AlbumsSlider_Boxb64717ba-6069-4cdd-be73-de9528b466bb"> <br><br><li class="selected" longdesc="http://mov1.tebyan.net/1391/05/rafie4_108955.flv"><img alt="فیلم و انیمیشن" src="http://img1.tebyan.net/small/1391/05/694710359145254793298562625225514239167.jpg">رحمت <br>خدا.... <br><li longdesc="http://mov1.tebyan.net/1389/09/behesht9_79442.flv"><img alt="این شبها" src="http://img1.tebyan.net/small/1389/09/1223672711817518566184151230173200241220210.jpg">جایگاه <br>رحمت خدا در حیات جاودان</li></div></div></div></div></center> text/html 2014-05-20T05:06:58+01:00 funsara.mihanblog.com عباس . زنانی که مردان را فراری میدهند! http://funsara.mihanblog.com/post/180 <h1><font size="3">زنانی که مردان را فراری میدهند!</font></h1><h1><font size="3"> <br><br></font><p><font size="3"> <br><br></font></p><font size="3"><hr><br><br> <br><br></font><div style="margin: 0cm;" align="center"><span style="color: teal;"><strong><font size="3">فکرش <br><br>را هم نمی‌کنید که یک کار ساده یا جمله بی‌اهمیت، چطور می‌تواند روی قضاوت <br>همسرتان <br>تاثیر بگذارد، اما اشتباه می‌کنید. درست است که مردها حسشان را بروز <br>نمی‌دهند اما <br>باور کنید که با همین کارهای ساده، نظر‌شان در مورد شما از این رو <br>به آن رو <br>می‌شود.</font></strong></span></div><br><div style="margin: 0cm;" align="center"><span style="color: teal;"><br><div class="GImg"><font size="3"><img alt="زن غرغرو" align="left" src="http://img1.tebyan.net/big/1393/02/23012712246119735411815219614410034217207141.jpg"></font></div><font size="3"> <br><br></font><p></p><font size="3">&nbsp;</font></span><span style="color: teal;"></span></div></h1><h2><font size="3"></font>&nbsp;</h2> text/html 2014-05-20T04:49:45+01:00 funsara.mihanblog.com عباس . مشاوره http://funsara.mihanblog.com/post/182 <font size="2"><h3 class="question" align="center"><font color="#990000" size="5">پرسش </font></h3><font size="2"> <br></font><br><h1 class="ConsultationQuestion lblQuestion"><font size="2">چرا بعضی افراد زود <br>رنجند و حتی از اتفاقات بسیار کوچک ناراحت می شوند؟ برای رفع این مشکل چه کاری <br>انجام دهیم؟</font></h1><br><p class="ConsultationQuestion lblQuestion"><font size="2"><img alt="حل اختلاف" align="left" src="http://img1.tebyan.net/big/1393/02/22395219517274499246216205106129234186170.jpg"></font></p><font size="2"> <br><br><p></p> <br><p> </p></font><br><h4 class="answer" align="center"><font color="#990000" size="5">پاسخ</font></h4><font size="2"> </font><br><h2 class="ConsultationQuestion"><font size="2">زود رنجی معمولا می تواند برآمده <br>از دو آیتم باشد. افسردگی و تربیت های ناصحیح خانوادگی.<br>اگر علائمی از افسردگی <br>در فرد وجود دارد باید حتما اقدامات درمانی انجام شود تا این زودرنجی هم تخفیف پیدا <br>کند .<br>در صورتی که بدور&nbsp; از هرگونه علامت افسردگی یا اضطراب زودرنجی به عنوان یک <br>مشخصه در فرد وجود دارد باید روش های رفتاری را تمرین نمود تا این خصوصیت تعدیل شود <br>.<br>یکی از علل اصلی زودرنجی، پر توقع بودن است. فرد زودرنج در واقع انتظار و توقع <br>بالایی از دیگران دارد و چون دیگران نمی توانند همیشه این انتظار او را برآورده <br>سازند موجب خشم و دلخوری او می شود.<br>در وهله اول باید نگاه خو د را به مسایل و <br>به افراد و اطرافیان خود تغییر دهید. باید بدانید که دیگران مختارند طبق عادات، <br>رسوم، آداب، ارزشها و نظرات خود رفتار کنند و این شمایید که باید افراد را با <br>خصوصیات شخصی شان بپذیرید و در عین پذیرش با آنها معاشرت کنید .<br>همان طور که <br>برخی از خصوصیات شما دیگران را آزار می دهد و یا مورد پسند آنها نیست . پذیرش به <br>معنای این است که با مسایل مرتبط با آنها کنار بیایید و این مسایل را به عنوان مشکل <br>درون خود تلنبار نکنید&nbsp; او را همان طور که هست قبول کنید و بیش از این از او انتظار <br>نداشته باشید.<br>این طوری خود شما هم آرامش بیشتری را دریافت خواهید کرد و مدام به <br>دلیل مسایلی که باب میلتان نیست تنش نخواهید داشت. <br>فرض کنید شما فرزندتان را <br>مطابق سن کودکیش می پذیرید. به این معنا که می دانید توان و ظرفیت او در همین حد <br>است و نمی توان انتظار دیگری از او داشت .<br>دلیل دیگر زودرنجی این است که عادت <br>ندارید دلخوری خود را به دیگران بیان کنید و مستمرا مسایل را درون ریزی می کنید. <br>این عادت غلط ظرفیت و گنجایش شما را به مرور کم می کند و احساس ناتوانی به شما می <br>دهد و باعث می شود تا در اثر این ظرفیت تکمیل شده هر آن، لبریز شوید.<br>یاد بگیرید <br>انتظارات و خواسته های خود را به دیگران بگویید. تا آنها اطلاعاتی از نیاز شما <br>نداشته باشند نمی توانند ان را پاسخ گو باشند.<br>از قضاوت ناصحیح بپرهیزید. خیلی <br>اوقات ما آدم ها عادت کرده ایم در مورد مسایل خیلی راحت تصمیمی گیری کنیم و به <br>بدترین شکل ممکن آنها را تعبیر کنیم .احساس ما برگرفته از نوع تعبیری است که از <br>مسایل داریم .گاهی آن چیزی که احساس انسان ها می گوید با حقیقت متفاوت است.<br>با <br>خود شرط کنید که هیچ گاه و در هیچ شرایطى بعد از یک گفت و گویی که به جر و بحث <br>کشیده می شود، دیگر به آن فکر نکنید.<br>این که رفتارتان را کنترل می کنید اما با <br>بیان ساده و صمیمانه دیگران را از وضعیت روانی خود مطلع کنید. مثلا به طرف مقابل <br>تان بگویید که این رفتار یا حرفش، شما را ناراحت کرده است.<br>اگر می‌خواهید انتقاد <br>کنید، زمان و روش درست آن را بشناسید. به اطرافیان‌تان نشان دهید که حسن نیت دارید <br>و هنگام مطرح کردن مواردی که شما را آزار می‌دهند، از ویژگی‌های مثبت شروع کنید و <br>به جای ضمایر تو و شما، از ضمایر من استفاده کنید: من از این رفتار خوشم نمی آید را <br>جایگزین این رفتار تو مطلوب نیست، کنید.</font></h2><br><p class="ConsultantInfo"><font size="2"> مشاور :خانم کهتری|&nbsp; پرسش <br>:چهارشنبه 17/2/1393 | پاسخ :دوشنبه 22/2/1393 | <br>| نا مشخص| 89سال| اختلالات روانشناختی|&nbsp; تعداد <br>مشاهده:85 بار </font></p></font> text/html 2013-10-07T11:26:11+01:00 funsara.mihanblog.com عباس . توصیه‌های امام عصر در توقیعات http://funsara.mihanblog.com/post/178 <H1>توصیه‌های امام عصر در توقیعات</H1> <DIV class=GImg><IMG alt="امام زمان" align=left src="http://img1.tebyan.net/big/1392/05/11943893240241241212022512810013995217227.jpg"></DIV> <P></P> <P><STRONG><SPAN style="COLOR: #007575">غیبت و تغییر کیفیت ارتباط امام معصوم در طول تاریخ تشیع امری است که بارها اتفاق افتاده است؛ به عنوان نمونه می‌توان به حبس طولانی مدت امام موسی کاظم(علیه السلام) در زندان هارون الرشید اشاره کرد تا محفوظ بودن امامان عسگریین در مناطق نظامی تا شیعیان توان دسترسی به امامان خویش را نداشته باشند؛ در همین راستا می توان به غیبت صغری امام زمان (عج) اشاره کرد که در آن شیعیان به وسیله نواب اربعه با حضرت ارتباط داشتند. با توجه به خفقان سیاسی و گستردگی جهان اسلام ائمه معصومین بارها برای جواب سوال یا تبیین موضوعی و حتی سفارش کردن به حکام از نوشتن نامه بهره می بردند</SPAN></STRONG>. </P> text/html 2013-06-30T13:47:23+01:00 funsara.mihanblog.com عباس . به طه به یاسین .... http://funsara.mihanblog.com/post/157 <SPAN style="COLOR: #008080"> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #008080">پیامبرفرمودند: «اذا قام قائمنا وضع یده علی روءُس العباد فجمع به عقولهم و اكمل به اخلاقهم ( بحارالانوار، ج52، ص336) </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #008080">قائم ما&nbsp; به هنگام ظهور خویش، نیروهای عقلانی توده را تمركز می‌دهد و خویهای نیكو و آرزوهای آنان را به كمال می‌رساند.» </SPAN></P> <HR style="BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px solid; BORDER-LEFT: #cccccc 1px solid; WIDTH: 60%; COLOR: #ffffff; BORDER-TOP: #cccccc 1px solid; BORDER-RIGHT: #cccccc 1px solid" width="60%" noShade> <P style="TEXT-ALIGN: center"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp; سرودی بسیار زیبا و دلنشین&nbsp; از آلبوم "شاید به یادتان"را تقدیم تمامی عاشقان حضرتش می کنیم</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">این کار با صدای آقای علی فانی در دو کیفیت آماده دانلود است . به امید گوشه ی چشمی ...</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">لطفا نظر دهید.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://dl.shiafrequency.com/takfiles/BeTaha.mp3" target=_self>دانلود کیفیت 320</A>&nbsp; &nbsp; &nbsp; <A href="http://dl.shiafrequency.com/takfiles/BeTaha..mp3" target=_self>دانلود کیفیت 128</A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG alt="" src="http://dl.shiafrequency.com/pic001/betaha.jpg" width=399 height=283></P></SPAN> text/html 2013-04-20T07:55:04+01:00 funsara.mihanblog.com عباس . نگاه عاشقانه، یک کلید جادویی http://funsara.mihanblog.com/post/177 <H1> <H1 align=center><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>نگاه عاشقانه، یک کلید جادویی</FONT></H1> <P><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif></FONT></P><STRONG> <P align=center><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><FONT color=#33cc00><STRONG>إِنَّ الرَّجُلَ إِذا نَظَرَ إِلَى امرَأَتَهُ وَ نَظَرَت إِلَیهِ نَظَرَ اللَّهُ تَعالى إِلَیهُما نَظَرَ الرَّحمَةً.&nbsp;</STRONG><STRONG>&nbsp;(2) </STRONG></FONT></FONT></FONT></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>وقتى مرد به زن خود نگرد و زنش بدو نگرد خداوند بدیده رحمت بر آنها مى‏نگرد.</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>(نهج الفصاحه ،ص ،378،ح 621). <HR> </FONT></STRONG></P> <P align=center><FONT color=#3366ff size=3>در روابط بین همسران ، « چشم » ، عضوی است که در بهبود ویا عکس آن مۆثر می باشد . در گفتگو با همسر « ارتباط چشمی » ، این گفتگو وارتباط را عاشقانه نموده ، ودر نتیجه موجب افزایش « محبت » و« عشق » بین زن وشوهر می شود</FONT></P></STRONG></H1><STRONG> <H1 align=right> <HR> </H1></STRONG><STRONG></STRONG> <P class=GImg align=left><IMG style="WIDTH: 192px; HEIGHT: 154px" alt="نگاه عاشقانه، یک کلید " align=left src="http://img.tebyan.net/big/1392/01/4621912745212167240176111461351547921815741.jpg" width=183 height=145></P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> text/html 2013-03-14T07:09:33+01:00 funsara.mihanblog.com عباس . نوروز http://funsara.mihanblog.com/post/176 <H1> <H1><FONT size=2>بهار در خیابان‌های شهر </FONT></H1> <P><FONT size=2>ماهی های سرخ و سبزه های سبزی که این روزها در گوشه و کنار خیابان فروخته می شوند، بوی بهار را به شهر آورده اند.</FONT></P> <P> <HR> </P> <P></P> <SCRIPT type=text/javascript src="/JS/ImageGallery/highslide.js"></SCRIPT> <SCRIPT onreadystatechange="if (this.readyState == 'complete') hs.domReady();" type=text/javascript defer src="javascript:void(0)"></SCRIPT> <SCRIPT type=text/javascript>hs.registerOverlay({thumbnailId: null,overlayId: 'controlbar',position: 'top right',hideOnMouseOut: true});hs.graphicsDir = 'http://img.tebyan.net/TS/Persian/ImageGallery/';hs.outlineType = 'rounded-white';</SCRIPT> <DIV class=ImgGallery> <DIV> <UL> <LI><A id=thumb1 class=highslide onclick="return hs.expand(this,{captionid:'caption1'})" href="http://img.tebyan.net/big/1391/12/79170412025914528761472331152312425268249.gif"><IMG id=thumb1 alt="ماهی قرمز" src="http://img.tebyan.net/small/1391/12/79170412025914528761472331152312425268249.gif"></A>&nbsp;<A id=thumb2 class=highslide onclick="return hs.expand(this,{captionid:'caption2'})" href="http://img.tebyan.net/big/1391/12/1232174462918523824722012731281919118490.gif"><IMG id=thumb2 alt="ماهی قرمز" src="http://img.tebyan.net/small/1391/12/1232174462918523824722012731281919118490.gif"></A> <A id=thumb3 class=highslide onclick="return hs.expand(this,{captionid:'caption3'})" href="http://img.tebyan.net/big/1391/12/31506493213831651954712143122194776894.gif"><IMG id=thumb3 alt="ماهی قرمز" src="http://img.tebyan.net/small/1391/12/31506493213831651954712143122194776894.gif"></A>&nbsp;<A id=thumb4 class=highslide onclick="return hs.expand(this,{captionid:'caption4'})" href="http://img.tebyan.net/big/1391/12/20817013616152104101107108969231184246137206.gif"><IMG id=thumb4 alt="ماهی قرمز" src="http://img.tebyan.net/small/1391/12/20817013616152104101107108969231184246137206.gif"></A>&nbsp;</LI> <LI> <HR> </LI> <LI><A id=thumb6 class=highslide onclick="return hs.expand(this,{captionid:'caption6'})" href="http://img.tebyan.net/big/1391/12/236261251351141921842058221271261086819929.gif"><IMG id=thumb6 alt="ماهی قرمز" src="http://img.tebyan.net/small/1391/12/236261251351141921842058221271261086819929.gif"></A> <A id=thumb7 class=highslide onclick="return hs.expand(this,{captionid:'caption7'})" href="http://img.tebyan.net/big/1391/12/241114621811071801329312719918176222710228.gif"><IMG id=thumb7 alt="ماهی قرمز" src="http://img.tebyan.net/small/1391/12/241114621811071801329312719918176222710228.gif"></A>&nbsp;<A id=thumb9 class=highslide onclick="return hs.expand(this,{captionid:'caption9'})" href="http://img.tebyan.net/big/1391/12/13217381202761918471241122551425244202136.gif"><IMG id=thumb9 alt="ماهی قرمز" src="http://img.tebyan.net/small/1391/12/13217381202761918471241122551425244202136.gif"></A>&nbsp;<A id=thumb10 class=highslide onclick="return hs.expand(this,{captionid:'caption10'})" href="http://img.tebyan.net/big/1391/12/24218619611028167154184131319323318335604.gif"><IMG id=thumb10 alt="ماهی قرمز" src="http://img.tebyan.net/small/1391/12/24218619611028167154184131319323318335604.gif"></A> </LI> <LI> <HR> </LI> <LI><A id=thumb11 class=highslide onclick="return hs.expand(this,{captionid:'caption11'})" href="http://img.tebyan.net/big/1391/12/1961861892091081752391365646205791097612276.gif"><IMG id=thumb11 alt="ماهی قرمز" src="http://img.tebyan.net/small/1391/12/1961861892091081752391365646205791097612276.gif"></A>&nbsp;<A id=thumb12 class=highslide onclick="return hs.expand(this,{captionid:'caption12'})" href="http://img.tebyan.net/big/1391/12/13981522068817782014239952401119214651.gif"><IMG id=thumb12 alt="ماهی قرمز" src="http://img.tebyan.net/small/1391/12/13981522068817782014239952401119214651.gif"></A> <A id=thumb13 class=highslide onclick="return hs.expand(this,{captionid:'caption13'})" href="http://img.tebyan.net/big/1391/12/178791731885111914321932015665249328131.gif"><IMG id=thumb13 alt="ماهی قرمز" src="http://img.tebyan.net/small/1391/12/178791731885111914321932015665249328131.gif"></A> <A id=thumb14 class=highslide onclick="return hs.expand(this,{captionid:'caption14'})" href="http://img.tebyan.net/big/1391/12/232614158144821191641122479511596347141.gif"><IMG id=thumb14 alt="ماهی قرمز" src="http://img.tebyan.net/small/1391/12/232614158144821191641122479511596347141.gif"></A> </LI> <LI> <HR> </LI> <LI>&nbsp;<A id=thumb16 class=highslide onclick="return hs.expand(this,{captionid:'caption16'})" href="http://img.tebyan.net/big/1391/12/7594982341737096232144226247941764159127.gif"><IMG id=thumb16 alt="ماهی قرمز" src="http://img.tebyan.net/small/1391/12/7594982341737096232144226247941764159127.gif"></A> <A id=thumb17 class=highslide onclick="return hs.expand(this,{captionid:'caption17'})" href="http://img.tebyan.net/big/1391/12/22613912827207231230301926123911321525123.gif"><IMG id=thumb17 alt="ماهی قرمز" src="http://img.tebyan.net/small/1391/12/22613912827207231230301926123911321525123.gif"></A> <A id=thumb18 class=highslide onclick="return hs.expand(this,{captionid:'caption18'})" href="http://img.tebyan.net/big/1391/12/281695242154215222592314545179255138068.gif"><IMG id=thumb18 alt="ماهی قرمز" src="http://img.tebyan.net/small/1391/12/281695242154215222592314545179255138068.gif"></A>&nbsp;<A id=thumb19 class=highslide onclick="return hs.expand(this,{captionid:'caption19'})" href="http://img.tebyan.net/big/1391/12/201931841931812031452072381191601485214216286.gif"><IMG id=thumb19 alt="ماهی قرمز" src="http://img.tebyan.net/small/1391/12/201931841931812031452072381191601485214216286.gif"></A> <A id=thumb20 class=highslide onclick="return hs.expand(this,{captionid:'caption20'})" href="http://img.tebyan.net/big/1391/12/2181827323129251834816818223823546211478.gif"></A></LI></UL></DIV></DIV></H1> text/html 2013-03-11T11:39:38+01:00 funsara.mihanblog.com عباس . امسال هم دارد می گذرد...... http://funsara.mihanblog.com/post/175 <FONT color=#3333ff size=3> <P><FONT color=#3333ff size=3>سال 1391 هم با تمام ادعاهاش رفیق نیمه راه از آب در آمد ، امیدوارم سال 92 مثل اجدادش نارفیق نباشه و با ظهور منجی عالم حضرت مهدی(عج) رفاقت خودش را ابدی کند................</FONT></P> <P><FONT color=#3333ff size=3>پیشاپیش سال نو مبارک</FONT></P> <P> <HR> <P>&nbsp;</P> <P></P> <P align=center><IMG class=NewsImage title="کمترین تعطیلات از آن ایران!" alt="کمترین تعطیلات از آن ایران!" src="http://img.tebyan.net/Big/1391/12/50171128224213241159592082536761253424747.jpg"></P></FONT> text/html 2013-03-02T06:55:05+01:00 funsara.mihanblog.com عباس . اولین گام در راه موفقیت http://funsara.mihanblog.com/post/174 <STRONG><SPAN style="COLOR: #8000ff"><FONT size=4> <P><STRONG><SPAN style="COLOR: #8000ff"><FONT size=4>اولین گام در راه موفقیت</FONT></SPAN></STRONG></P> <P><STRONG><SPAN style="COLOR: #8000ff"><FONT size=2>یکی از موارد مهمی که باعث ایجاد ذهنیت ناسالم می شود، مقایسه وضعیت ظاهری زندگی خود با دیگران است. &nbsp;در بین مردم جامعه، همیشه افرادی وجود دارند که از نظر وضعیت زندگی در موقعیت بهتری نسبت به ما برخوردارند</FONT></SPAN></STRONG></P><STRONG><SPAN style="COLOR: #8000ff"> <P> <HR> <P>&nbsp;</P> <P></P> <P><IMG class=NewsImage title="اولین گام در راه موفقیت " alt="اولین گام در راه موفقیت " src="http://img.tebyan.net/Big/1391/12/1946701811972026414643192181506917255171.jpg"></P> <P></SPAN></STRONG></FONT></SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="COLOR: #8000ff">&nbsp;</P></SPAN></STRONG>